قاری قرآن: عرفان فتحی - روستای مرشت

شاعر و مداح: سید حمزه محمّدی - روستای مرشت


مداح : عرفان فتحی


مداح : یحیی محمدی - روستای بنماران

مداح : آقای مرادی - روستای وچین

مداح : اکبر کاظمی - روستای مرشت

مداح : حسن رحیمی - روستای زاویه کُرد


مداح : ظهیر محمدی - روستای مجدر

مداح : علی مصطفوی - روستای مرشت

امیر حسین صادقی - روستای مرشت

مداح : حسین نوروزی - روستای بنماران

مداح :استاد سلیمان محمدی - روستای مجدر


مداح : آقای شوری - روستای آرپاچایی

مداح : کوچیک آقا لطیفی - روستای بنماران


مجری برنامه و مداح : حاج حسین فاتحی - روستای مرشت